RABA 5 EKSTREEMSPORDIKESKUSE KASUTAMISE TINGIMUSEDKäesolevate Raba 5 Ekstreemspordikeskuse (edaspidi Keskus) kasutamise tingimustega (edaspidi tingimused) määratakse kindlaks Keskuse (registrikood 80412403) ja keskuse kasutaja (edaspidi Klient) õigused, kohustused ja vastutuse keskuses asuvate elementide kasutamisel Kliendi poolt;

Tingimused kehtivad kõikidele Raba 5 Ekstreemspordikeskuse Klientidele;

Klient on teadlik, et Keskuses asuva pargi kasutamine võib kahjustada Kliendi riideid ja kaasasolevaid esemeid ning võib olla ohtlik Kliendi elule ja tervisele. Ohu vältimiseks kohustub Klient järgima täpselt kõiki Keskuse töötajate poolt antud juhiseid, ohutus-ja turvanõudeid ja Keskuse sisekorraeeskirja (edaspidi ühiselt Nõudeid). Keskus ei vastuta Kliendile tekkinud võimaliku kahju (sh kahju tervisele ja elule) eest;

Klient on teadlik, et juhul kui Klient tellib Keskuse töötaja instrieerima, on Keskuse töötajal vaid juhendav roll, mistõttu  Keskuse aladel Klient vastutab enda eest ise;

Klient tohib Keskuse parki kasutada vaid juhul, kui on saanud Keskuse töötajalt vajalikud instruktsioonid ning kannab vajalikku turvavarustust. Keskusest renditud kaitsmeid ja kiivreid on lubatud kasutada personaalselt ja peale kasutamist tuleb need koheselt tagastada Keskuse administraatorile. Keskus ei vastuta Kliendi isiklike kaitsmete nõuetele vastavuse eest;

Klient kohustub olema tähelepanelik terves Raba 5 keskuses, järgima kõiki Nõudeid ning Keskuses asuvaid muid silte ja märgistusi. Igasugune Nõuete eiramine ja Keskuse pargis viibimine ilma nõuetekohase turvavarustuseta on eluohtlik!

Keskuse pargi alale minnes vastutab Klient, et ala vastab tema füüsilistele võimetele ja oskustele, tervislikule seisundile ning loobub ala kasutamisest, kui see nimetatud asjaoludele ei vasta. Juhul kui Kliendi enesetunne halveneb Keskuse pargi alal viibides, tuleb tal sealt koheselt lahkuda ning teavitada enesetundest Keskuse töötajat;

Keskuses on rangelt keelatud viibida alkoholi-või narkojoobe seisundis;

Keskusesse ei ole lubatud võtta tubakat, alkoholi ja narkootilisi aineid, samuti on Keskuses keelatud ka tubaka (sh e-sigaret), alkoholi, narkootiliste ja muude uimastavate ainete tarvitamine;

Juhul kui Klient märkab Keskuse aladel ja turvavahendite korrasolekus puuduseid, siis ta kohustub sellest koheselt teavitama Keskuse töötajat;

Keskuses on lubatud tarbida sööki ja jooki vaid kohviku alal, pargi alal on lubatud vaid vesi;

Keskuse turvavarustuse tahtliku lõhkumise eest vastutab Klient, vajadusel on Klient valmis hüvitama tekkinud kulud;

Keskus ei vastuta Keskuse juurde pargitud sõiduki eest;

Klient kinnitab allkirjaga, et teda on teavitatud asjaolust, et Keskuses filmitakse toimuvat ööpäevaringselt ning vajadusel võidakse filmitavat materjali kasutada. Kliendil on keelatud filmida ja pildistada teisi isikuid ilma nende eelneva nõusolekuta.

Keskuse töötajatel on õigus Kliendi poolt filmitud ja pildistatud materjal paluda eemaldada sotsiaalmeediast, juhul kui see ei ole eetiline, ei ole kooskõlas seadusega või kahjustab kuidagi Keskuse mainet.